Paslaugos

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Tai tikslus žemės suformuotų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas. Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių* koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai*, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.

 

Taip pat teikiama sunaikintų riboženklių* padėties atstatymo paslauga.

 

*Riboženklis – žemės sklypo ribas vietovėje žymintis ženklas, atitinkantis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir teisiškai saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

*Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo įsigijimą patvirtinantis dokumentas;
 • žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • preliminarus sklypo planas;
 • statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra).

 

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. 218G-544

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją*), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą. Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

 

*Žemės sklypų amalgamacija – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems padalinti ar atidalinti turimą žemės sklypą (-us), kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo įsigijimą patvirtinantis dokumentas;
 • žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • turimas žemės sklypo planas;
 • apskrities viršininko leidimas*;
 • rajono savivaldybės architekto išduotos projekto rengimo sąlygos*.

 

*Apskrities viršininko leidimas - norėdamas gauti apskrities viršininko leidimą, planavimo organizatorius pagal turimo žemės sklypo buvimo vietą paduoda prašymą Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui apskrities viršininko vardu, leisti rengti žemės sklypų pertvarkymo projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir Nekilnojamojo turto registro pažymėjimų apie žemės sklypų teisinį įregistravimą kopijos. Šį prašymą apskrities viršininkas turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų ir išduoti leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

*Projekto rengimo sąlygos - gavęs apskrities viršininko leidimą*, planavimo organizatorius kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatorius, gavęs projekto rengimo sąlygas, sudaro sutartį su projekto rengėju rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

 

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. ŽF-76

Topografinių planų rengimas

Tai topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus tame sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėje koordinačių sistemoje. Užsakovo pageidavimu topografinėje nuotraukoje parodomos žemės sklypų ribos.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems atlikti projektavimo darbus nustatytoje teritorijoje.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • turimas žemės sklypo planas;
 • statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra);
 • atliekamo topografinio plano schema su apibrėžta riba;
 • sąlygos pasijungimui nuo esamų inžinerinių tinklų.

 

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. 218TK-544

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinė (kontrolinė) nuotrauka

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems pradėti eksploatuoti naujai nutiestus požeminius tinklus ir komunikacijas iki statinio, esančio žemės sklype.

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • Turimas žemės sklypo planas;
 • Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimas (jei tokie yra);
 • Skaitmeninė topografinė nuotrauka;
 • Požeminių tinklų ir komunikacijų projektas.

 

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. 218TK-544

Pastato ašių nužymėjimas

Tai geodeziniai matavimai atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Pateikus projektą pažymimos statinio ašys bei būsimų grindų aukštis vietovėje mažesniu nei vieno centimetro tikslumu.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems statytis statinius nenukrypstant nuo projekto.

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • Turimas žemės sklypo planas;
 • Techninis projektas.

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr.218G-544

Pastato geodezinė (kontrolinė) nuotrauka

Tai geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių statinių geodezines nuotraukas.

Kam tai aktualu?

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems eksplotuoti pastatytus statinius.

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo registro pažymėjimas;
 • Turimas žemės sklypo planas;
 • Techninis projektas.

  Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. 218G-544